Labs & Diagnostic Centre

2, Babiyal Road
Near Brahma Kumari Ashram
Phone Number: 8950333190